Kiều Nhuy – Thông tin chi tiết nhân vật Kiều Nhuy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Kiều Nhuy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Kiều Nhuy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Kiều Nhuy Hán tự 橋蕤 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên Thuật Cựu chủ … Xem thêm

Hàn Dận – Thông tin chi tiết nhân vật Hàn Dận trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hàn Dận Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hàn Dận trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hàn Dận Hán tự 韓胤 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-197 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Viên Thuật Cựu … Xem thêm

Dương Hoằng – Thông tin chi tiết nhân vật Dương Hoằng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Dương Hoằng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Dương Hoằng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Dương Hoằng Hán tự 杨弘 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Viên Thuật Cựu … Xem thêm

Diêm Tượng – Thông tin chi tiết nhân vật Diêm Tượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Diêm Tượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Diêm Tượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Diêm Tượng Hán tự 閻象 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Viên Thuật Cựu … Xem thêm