Quán Khâu Tú – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Tú Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Tú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Tú Hán tự 毌丘秀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị … Xem thêm

Quán Khâu Úc – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Úc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Úc Hán tự 毌丘奥 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò – Thế … Xem thêm

Quán Khâu Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Chi Hán tự 毌丘芝 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Quán Khâu Điện – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Điện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Điện Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Điện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Điện Hán tự 毌丘甸 Tự Tử Bang Hán tự 子邦 Sinh-Mất ?-255 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính … Xem thêm

Quán Khâu Hưng – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Hưng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Hưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Hưng Hán tự 毌丘興 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị … Xem thêm

Quán Khâu Kiệm – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Kiệm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Kiệm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Kiệm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Kiệm Hán tự 毌丘儉 Tự Trọng Cung Hán tự 仲恭 Sinh-Mất ?-255 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Tướng … Xem thêm

Quán Khâu Tông – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Tông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Tông Hán tự 毌丘宗 Tự Tử Nhân Hán tự 子仁 Sinh-Mất ?-255 Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính … Xem thêm

Quán Khâu Trọng – Thông tin chi tiết nhân vật Quán Khâu Trọng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quán Khâu Trọng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quán Khâu Trọng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quán Khâu Trọng Hán tự 毌丘重 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Văn Hỉ, Sơn Tây Vai trò Chính trị … Xem thêm