Chuyên mục
Nhân Vật

Tư Mã Ý – Thông tin chi tiết nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 tháng 9, 251), biểu tự Trọng Đạt (仲達), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Xương Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xương Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xương Hi Hán tự 昌豨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-206 Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trung Hán tự 王忠 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Tố – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tố Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tố Hán tự 王素 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Song – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Song Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Song trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Song Hán tự 王雙 Tự Tử Toàn Hán tự 子全 Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Ma – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ma trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ma Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ma trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ma Hán tự 王摩 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Khôi – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khôi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khôi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khôi Hán tự 王瓌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Hán Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Hồn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Hồn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Hồn Hán tự 王渾 Tự Huyền Xung Hán tự 玄沖 Sinh-Mất 223-297 Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Huấn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Huấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Huấn Hán tự 王訓 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Cừ, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Hàm – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Hàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Hàm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Hàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Hàm Hán tự 王含 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-263? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục Hán Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vu Thuyên – Thông tin chi tiết nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vu Thuyên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vu Thuyên Hán tự 于詮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-258 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Ngô Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Bình – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Bình Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Bình Hán tự 王平 Tự Tử Quân Hán tự 子均 Sinh-Mất ?-248 Nguyên Quán Huyện Cừ, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Viên Tịnh – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Tịnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Tịnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Tịnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Tịnh Hán tự 爰???? Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vu Cấm – Thông tin chi tiết nhân vật Vu Cấm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vu Cấm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vu Cấm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vu Cấm Hán tự 于禁 Tự Văn Tắc Hán tự 文則 Sinh-Mất ?-221 Nguyên Quán Cự Bình, Thái Sơn Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Viên Lâm – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Lâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Lâm Hán tự 袁綝 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vũ Châu, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vệ Ôn – Thông tin chi tiết nhân vật Vệ Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vệ Ôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vệ Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vệ Ôn Hán tự 卫温 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-231 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Ngô Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Văn Thục – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Thục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Thục Hán tự 文俶) Tự Thứ Khiên Hán tự 次騫 Sinh-Mất ?-291 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Văn Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Vũ Hán tự 文武 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Văn Xú – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Xú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Xú Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Xú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Xú Hán tự 文醜 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Viên Thiệu Cựu chủ […]