Tập Long – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Long Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Long Hán tự 習隆 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Tập Ôn – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Ôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Ôn Hán tự 習溫 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tập Trân – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Trân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Trân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Trân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Trân Hán tự 習珍 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-221 Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tập Trinh – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Trinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Trinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Trinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Trinh Hán tự 習禎 Tự Văn Tường Hán tự 文祥 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tập Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Trung Hán tự 習忠 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tập Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Tập Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tập Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tập Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tập Vũ Hán tự 習宇 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Thái Mạo – Thông tin chi tiết nhân vật Thái Mạo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thái Mạo Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thái Mạo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thái Mạo Hán tự 蔡瑁 Tự Đức Khuê Hán tự 德珪 Sinh-Mất ?-208 Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Thái phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Thái phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thái phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thái phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thái phu nhân Hán tự 蔡氏 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tương Dương, Hồ Bắc Vai trò Phu nhân Thế lực … Xem thêm