Trương Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tuân Hán tự 张遵 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-263 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Trương Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Thiệu Hán tự 张绍 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trương Phi – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Phi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Phi Hán tự 張飛 Tự Ích Đức Hán tự 益德 Sinh-Mất 166-221 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Trương Bào – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Bào trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Bào Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Bào trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Bào Hán tự 張苞 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò – Thế lực Thục Hán … Xem thêm

Trương Đặc – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Đặc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Đặc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Đặc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Đặc Hán tự 張特 Tự Tử Sản Hán tự 子產 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Lưu Toản – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Toản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Toản Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Toản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Toản Hán tự 劉瓚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Tông – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tông Hán tự 劉琮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-262 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tuân Hán tự 劉恂 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm