Tôn Phụ – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Phụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Phụ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Phụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Phụ Hán tự 孫輔 Tự Quốc Nghi Hán tự 國儀 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tôn Bí – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Bí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Bí Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Bí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Bí Hán tự 孫賁 Tự Bá Dương Hán tự 伯陽 Sinh-Mất ?-210 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tôn Cảo – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Cảo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Cảo Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Cảo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Cảo Hán tự 孙暠 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tôn … Xem thêm

Tổ Lang – Thông tin chi tiết nhân vật Tổ Lang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tổ Lang Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tổ Lang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tổ Lang Hán tự 祖郎 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Kính, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tôn … Xem thêm

Toàn Nhu – Thông tin chi tiết nhân vật Toàn Nhu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Toàn Nhu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Toàn Nhu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Toàn Nhu Hán tự 全柔 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hàng Châu, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Thái Sử Từ – Thông tin chi tiết nhân vật Thái Sử Từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thái Sử Từ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thái Sử Từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thái Sử Từ Hán tự 太史慈 Tự Tử Nghĩa Hán tự Sinh-Mất 166-206 Nguyên Quán Long Khẩu, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Thịnh Hiến – Thông tin chi tiết nhân vật Thịnh Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thịnh Hiến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thịnh Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thịnh Hiến Hán tự 盛憲 Tự Hiếu Chương Hán tự 孝章 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiệu Hưng, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Lăng Tháo – Thông tin chi tiết nhân vật Lăng Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lăng Tháo Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lăng Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lăng Tháo Hán tự 凌操 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-203 Nguyên Quán Dư Hàng, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tôn … Xem thêm