Trương Thuần – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Thuần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Thuần Hán tự 張純 Tự Nguyên Cơ Hán tự 元基 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trương Đôn – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Đôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Đôn Hán tự 張敦 Tự Thúc Phương Hán tự 叔方 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Ngô Ngạn – Thông tin chi tiết nhân vật Ngô Ngạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngô Ngạn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngô Ngạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngô Ngạn Hán tự 吾彥 Tự Sĩ Tắc Hán tự 士則 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Ngô phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Ngô phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngô phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngô phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngô phu nhân Hán tự 吴夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất (150-160)-202/207 Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Ngô Cảnh – Thông tin chi tiết nhân vật Ngô Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngô Cảnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngô Cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngô Cảnh Hán tự 吳景 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-203 Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tôn … Xem thêm

Lục Yến – Thông tin chi tiết nhân vật Lục Yến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lục Yến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lục Yến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lục Yến Hán tự 陸晏 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-280 Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm

Lục Thức – Thông tin chi tiết nhân vật Lục Thức trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lục Thức Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lục Thức trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lục Thức Hán tự 陆式 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-178? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm