Phó Thiêm – Thông tin chi tiết nhân vật Phó Thiêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Phó Thiêm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Phó Thiêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Phó Thiêm Hán tự 傅僉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-263 Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Phó Dung – Thông tin chi tiết nhân vật Phó Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Phó Dung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Phó Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Phó Dung Hán tự 傅肜 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-222 Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Ngụy Diên – Thông tin chi tiết nhân vật Ngụy Diên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ngụy Diên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ngụy Diên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ngụy Diên Hán tự 魏延 Tự Văn Trường Hán tự 文長 Sinh-Mất ?-234 Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Lý Thông – Thông tin chi tiết nhân vật Lý Thông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lý Thông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lý Thông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lý Thông Hán tự 李通 Tự Văn Đạt Hán tự 文達 Sinh-Mất 168-209 Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Lý Tự – Thông tin chi tiết nhân vật Lý Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lý Tự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lý Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lý Tự Hán tự 李緒 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Lưu Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Vũ Hán tự 刘武 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Lý Bỉnh – Thông tin chi tiết nhân vật Lý Bỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lý Bỉnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lý Bỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lý Bỉnh Hán tự 李秉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Lý Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Lý Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lý Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lý Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lý Cơ Hán tự 李基 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tín Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm