Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Viên Bàng – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Bàng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Bàng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Bàng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Bàng Hán tự 袁逢 Tự Chu Dương Hán tự 周阳 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Viên Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thiệu Hán tự 袁紹 Tự Bản Sơ Hán tự 本初 Sinh-Mất ?-202 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên Thuật – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thuật Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thuật Hán tự 袁術 Tự Công Lộ Hán tự 公路 Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên Thượng – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thượng Hán tự 袁尚 Tự Hiển Phủ Hán tự 显甫 Sinh-Mất ?-207 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phi tần … Xem thêm

Viên Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Cơ Hán tự 袁基 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Viên Diệu – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Diệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Diệu Hán tự 袁耀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm