Chuyên mục
Nhân Vật

Xạ Kiên – Thông tin chi tiết nhân vật Xạ Kiên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xạ Kiên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xạ Kiên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xạ Kiên Hán tự 射堅 Tự Văn Cố Hán tự 文固 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Xạ Viên – Thông tin chi tiết nhân vật Xạ Viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xạ Viên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xạ Viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xạ Viên Hán tự 射援 Tự Văn Hùng Hán tự 文雄 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phù Phong, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Y Tịch – Thông tin chi tiết nhân vật Y Tịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Y Tịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Y Tịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Y Tịch Hán tự 伊籍 Tự Cơ Bá Hán tự 機伯 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tiêu Tác, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Trường Văn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trường Văn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trường Văn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trường Văn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trường Văn Hán tự 王長文 Tự Đức Tuấn Hán tự 德俊 Sinh-Mất 238-302 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Tự – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tự Hán tự 王嗣 Tự Thừa Tông Hán tự 承宗 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Kiền Vi, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Sùng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sùng Hán tự 王崇 Tự Ấu Viễn Hán tự 幼遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Tố – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tố Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tố Hán tự 王素 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Phủ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Phủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Phủ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Phủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Phủ Hán tự 王甫 Tự Quốc Sơn Hán tự 國山 Sinh-Mất ?-222 Nguyên Quán Trung Giang, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Sĩ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sĩ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sĩ Hán tự 王士 Tự Nghĩa Cường Hán tự 義強 Sinh-Mất ?-225 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Sơn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sơn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sơn Hán tự 王山 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Ly – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ly trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ly Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ly trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ly Hán tự 王離 Tự Bá Nguyên Hán tự 伯元 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Quảng Hán, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Mưu – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Mưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Mưu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Mưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Mưu Hán tự 王謀 Tự Nguyên Thái Hán tự 元泰 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Danh Sơn, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Ngung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ngung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ngung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ngung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ngung Hán tự 王顒 Tự Bá Nguyên Hán tự 伯元 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Phổ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Phổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Phổ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Phổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Phổ Hán tự 王普 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Thục Hán Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Kháng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Kháng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Kháng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Kháng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Kháng Hán tự 王伉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Liên – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Liên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Liên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Liên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Liên Hán tự 王連 Tự Văn Nghi Hán tự 文儀 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Hóa – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Hóa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Hóa Hán tự 王化 Tự Bá Viễn Hán tự 伯遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Huấn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Huấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Huấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Huấn Hán tự 王訓 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Cừ, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Chấn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Chấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Chấn Hán tự 王振 Tự Trọng Viễn Hán tự 仲遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vương Đại – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Đại Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Đại Hán tự 王岱 Tự Quý Viễn Hán tự 季遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế […]