Vương Tố – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tố Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tố Hán tự 王素 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Vương Kháng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Kháng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Kháng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Kháng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Kháng Hán tự 王伉 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trương Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Túc Hán tự 張肅 Tự Quân Kiểu Hán tự 君矯 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trương Tùng – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tùng Hán tự 張松 Tự Vĩnh Niên Hán tự 永年 Sinh-Mất ?-213 Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trương Biểu – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Biểu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Biểu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Biểu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Biểu Hán tự 張表 Tự Bá Đạt Hán tự 伯達 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trương Duệ – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Duệ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Duệ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Duệ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Duệ Hán tự 張裔 Tự Quân Tự Hán tự 君嗣 Sinh-Mất 166/167-230 Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Triệu Khiêm – Thông tin chi tiết nhân vật Triệu Khiêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Triệu Khiêm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Triệu Khiêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Triệu Khiêm Hán tự 趙謙 Tự Ngạn Tín Hán tự 彦信柔 Sinh-Mất ?-192 Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Triệu Ôn – Thông tin chi tiết nhân vật Triệu Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Triệu Ôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Triệu Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Triệu Ôn Hán tự 赵温 Tự Tử Nhu Hán tự 子柔 Sinh-Mất 137-208 Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm