Vương Sưởng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sưởng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sưởng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sưởng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sưởng Hán tự 王昶 Tự Văn Thư Hán tự 文舒 Sinh-Mất ?-259 Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Vương Hồn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Hồn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Hồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Hồn Hán tự 王渾 Tự Huyền Xung Hán tự 玄沖 Sinh-Mất 223-297 Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Quách Lượng – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Lượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Lượng Hán tự 郭亮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Quách Ôn – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Ôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Ôn Hán tự 郭縕 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Quách Phối – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Phối trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Phối Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Phối trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Phối Hán tự 郭配 Tự Trọng Nam Hán tự 仲南 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Quách Thống – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Thống Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Thống Hán tự 郭統 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Quách Trấn – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Trấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Trấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Trấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Trấn Hán tự 郭鎮 Tự Quý Nam Hán tự 季南 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Quách Triển – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Triển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Triển Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Triển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Triển Hán tự 郭展 Tự Thái Thư Hán tự 泰舒 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thái Nguyên, Sơn Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm