Vi Đản – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Đản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Đản Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Đản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Đản Hán tự 韋誕 Tự Trọng Tương Hán tự 仲將 Sinh-Mất 179-251 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thư … Xem thêm

Vi Đoan – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Đoan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Đoan Hán tự 韋端 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vi Khang – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Khang Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Khang Hán tự 韋康 Tự Nguyên Tương Hán tự 元將 Sinh-Mất ?-212 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Kim Toàn – Thông tin chi tiết nhân vật Kim Toàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Kim Toàn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Kim Toàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Kim Toàn Hán tự 金旋 Tự Nguyên Cơ Hán tự 元機 Sinh-Mất ?-209 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Đỗ Thứ – Thông tin chi tiết nhân vật Đỗ Thứ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đỗ Thứ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đỗ Thứ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đỗ Thứ Hán tự 杜恕 Tự Vụ Bá Hán tự 務伯 Sinh-Mất 198-252 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Đỗ Thực – Thông tin chi tiết nhân vật Đỗ Thực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đỗ Thực Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đỗ Thực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đỗ Thực Hán tự 杜植 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Đỗ Hữu Đạo – Thông tin chi tiết nhân vật Đỗ Hữu Đạo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Đỗ Hữu Đạo Sau đây là một số thông tin về nhân vật Đỗ Hữu Đạo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Đỗ Hữu Đạo Hán tự 杜有道 Tự Hữu Đạo Hán tự 有道 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò – … Xem thêm