Xương Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xương Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xương Hi Hán tự 昌豨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-206 Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Vi Đoan – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Đoan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Đoan Hán tự 韋端 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vi Khang – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Khang Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Khang Hán tự 韋康 Tự Nguyên Tương Hán tự 元將 Sinh-Mất ?-212 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vệ Tư – Thông tin chi tiết nhân vật Vệ Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vệ Tư Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vệ Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vệ Tư Hán tự 衛茲 Tự Tử Hứa Hán tự 子許 Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán Huyện Tuy, Hà Nam Vai trò Thương nhân Chính trị … Xem thêm

Văn Tắc – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Tắc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Tắc Hán tự 文稷 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Tưởng Cán – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Cán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Cán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Cán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Cán Hán tự 蔣幹 Tự Tử Dực Hán tự 子翼 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Thọ, An Huy Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Từ Dịch – Thông tin chi tiết nhân vật Từ Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Từ Dịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Từ Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Từ Dịch Hán tự 徐奕 Tự Quý Tài Hán tự 季才 Sinh-Mất ?-219 Nguyên Quán Nghi Thủy, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm