Chuyên mục
Nhân Vật

Xa Trụ – Thông tin chi tiết nhân vật Xa Trụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xa Trụ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xa Trụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xa Trụ Hán tự 車胄 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Tào Tháo Cựu […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Xương Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xương Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xương Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xương Hi Hán tự 昌豨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-206 Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vi Đoan – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Đoan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Đoan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Đoan Hán tự 韋端 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vi Khang – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Khang Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Khang Hán tự 韋康 Tự Nguyên Tương Hán tự 元將 Sinh-Mất ?-212 Nguyên Quán Tây An, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vệ Tư – Thông tin chi tiết nhân vật Vệ Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vệ Tư Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vệ Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vệ Tư Hán tự 衛茲 Tự Tử Hứa Hán tự 子許 Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán Huyện Tuy, Hà Nam Vai trò Thương nhân Chính trị […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Văn Tắc – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Tắc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Tắc Hán tự 文稷 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tưởng Cán – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Cán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Cán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Cán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Cán Hán tự 蔣幹 Tự Tử Dực Hán tự 子翼 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Thọ, An Huy Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Từ Dịch – Thông tin chi tiết nhân vật Từ Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Từ Dịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Từ Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Từ Dịch Hán tự 徐奕 Tự Quý Tài Hán tự 季才 Sinh-Mất ?-219 Nguyên Quán Nghi Thủy, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Tường – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tường Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tường Hán tự Tự Nguyên Phượng Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Cự Lộc, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực Tào […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Phạm – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Phạm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Phạm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Phạm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Phạm Hán tự 張範 Tự Công Nghi Hán tự 公儀 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán ? Vai trò Chính trị gia Thế lực Tào Tháo […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trình Dục (Trình Lập) – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Dục (Trình Lập) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Dục (Trình Lập) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Dục (Trình Lập) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Dục (Trình Lập) Hán tự 程昱 (程立) Tự Trọng Đức Hán tự 仲德 Sinh-Mất 141-220 Nguyên Quán Đông A, Sơn […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Triệu Thứ – Thông tin chi tiết nhân vật Triệu Thứ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Triệu Thứ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Triệu Thứ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Triệu Thứ Hán tự 趙庶 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Tháo Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trần Ưng – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Ưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Ưng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Ưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Ưng Hán tự 陳應 Tự – Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bi Châu, Giang Tô Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Tháo […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Triệu Dung – Thông tin chi tiết nhân vật Triệu Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Triệu Dung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Triệu Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Triệu Dung Hán tự 赵融 Tự Trĩ Trường Hán tự 稚长 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Định Tây, Cam Túc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trần Khuê – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Khuê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Khuê Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Khuê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Khuê Hán tự 陳珪 Tự Hán Du Hán tự 汉瑜 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tuy Ninh, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trần Lâm – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Lâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Lâm Hán tự 陳琳 Tự Khổng Chương Hán tự 孔璋 Sinh-Mất ?-217 Nguyên Quán Hoài An, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Học […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trần Đăng – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Đăng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Đăng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Đăng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Đăng Hán tự 陳登 Tự Nguyên Long Hán tự 元龍 Sinh-Mất 165-204 Nguyên Quán Bi Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tống Hiến – Thông tin chi tiết nhân vật Tống Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tống Hiến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tống Hiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tống Hiến Hán tự 宋憲 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Tháo Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tiên Vu Phụ – Thông tin chi tiết nhân vật Tiên Vu Phụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiên Vu Phụ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiên Vu Phụ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiên Vu Phụ Hán tự 鮮于輔 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Mật Vân, Bắc Kinh Vai trò Tướng lĩnh […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Thôi Diễm – Thông tin chi tiết nhân vật Thôi Diễm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thôi Diễm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thôi Diễm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thôi Diễm Hán tự 崔琰 Tự Quý Khuê Hán tự 季珪 Sinh-Mất 163-216 Nguyên Quán Vũ Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Học […]