Vương Thương – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Thương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Thương Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Thương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Thương Hán tự 王商 Tự Văn Biểu Hán tự 文表 Sinh-Mất ?-211 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Trường Văn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trường Văn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trường Văn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trường Văn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trường Văn Hán tự 王長文 Tự Đức Tuấn Hán tự 德俊 Sinh-Mất 238-302 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính … Xem thêm

Vương Sĩ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sĩ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sĩ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sĩ Hán tự 王士 Tự Nghĩa Cường Hán tự 義強 Sinh-Mất ?-225 Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Sùng – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sùng Hán tự 王崇 Tự Ấu Viễn Hán tự 幼遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Ngung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Ngung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Ngung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Ngung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Ngung Hán tự 王顒 Tự Bá Nguyên Hán tự 伯元 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Hóa – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Hóa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Hóa Hán tự 王化 Tự Bá Viễn Hán tự 伯遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Chấn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Chấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Chấn Hán tự 王振 Tự Trọng Viễn Hán tự 仲遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Đại – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Đại Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Đại Hán tự 王岱 Tự Quý Viễn Hán tự 季遠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tam Đài, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm