Quản Hợi – Thông tin chi tiết nhân vật Quản Hợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quản Hợi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quản Hợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quản Hợi Hán tự 管亥 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm

Mã Nguyên Nghĩa – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Nguyên Nghĩa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Nguyên Nghĩa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Nguyên Nghĩa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Nguyên Nghĩa Hán tự 馬元義 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Hoàng Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Hoàng Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hoàng Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hoàng Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hoàng Thiệu Hán tự 黃邵 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-196 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm

Hàn Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Hàn Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hàn Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hàn Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hàn Trung Hán tự 韓忠 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-184 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm

Hà Mạn – Thông tin chi tiết nhân vật Hà Mạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hà Mạn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hà Mạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hà Mạn Hán tự 何曼 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân Khăn Vàng Cựu … Xem thêm