Tôn Siêu – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Siêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Siêu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Siêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Siêu Hán tự 孫超 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm

Tôn Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Thừa Hán tự 孫承 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm

Tôn Tĩnh – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Tĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Tĩnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Tĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Tĩnh Hán tự 孫静 Tự Ấu Đài Hán tự 幼台 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tôn Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Tuấn Hán tự 孫峻 Tự Tử Viễn Hán tự 子遠 Sinh-Mất 219-256 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Chính trị … Xem thêm

Tôn Tư – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Tư Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Tư Hán tự 孫咨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-256 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò – Thế lực Đông Ngô … Xem thêm

Tôn Xước – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Xước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Xước Hán tự 孙暠 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm

Tôn Lâm – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Lâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Lâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Lâm Hán tự 孫綝 Tự Tử Thông Hán tự 子通 Sinh-Mất 231-259 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm

Tôn Man – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Man trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Man Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Man trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Man Hán tự 孫曼 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông … Xem thêm