Mã Nhật Đê – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Nhật Đê Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Nhật Đê Hán tự 馬日磾 Tự Thúc Ông Hán tự 翁叔 Sinh-Mất ?-194 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Xước – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Xước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Xước Hán tự 诸葛绰 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Tủng – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Tủng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Tủng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Tủng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Tủng Hán tự 诸葛竦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Tự – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Tự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Tự Hán tự 諸葛緒 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Dung – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Dung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Dung Hán tự 諸葛融 Tự Thúc Trưởng Hán tự 叔長 Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng … Xem thêm

Gia Cát Đản – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Đản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Đản Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Đản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Đản Hán tự 諸葛誕 Tự Công Hưu Hán tự 公休 Sinh-Mất ?-258 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Hiển – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Hiển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Hiển Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Hiển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Hiển Hán tự 诸葛显 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò – Thế … Xem thêm

Gia Cát Huyền – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Huyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Huyền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Huyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Huyền Hán tự 諸葛玄 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-197 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính trị … Xem thêm