Mã Nhật Đê – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Nhật Đê Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Nhật Đê Hán tự 馬日磾 Tự Thúc Ông Hán tự 翁叔 Sinh-Mất ?-194 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Xước – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Xước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Xước Hán tự 诸葛绰 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Kiều – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Kiều Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Kiều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Kiều Hán tự 諸葛喬 Tự Bá Tùng Hán tự 伯松 Sinh-Mất 204-228 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng … Xem thêm

Gia Cát Kinh – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Kinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Kinh Hán tự 诸葛京 Tự Hành Tông Hán tự 行宗 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò – … Xem thêm

Gia Cát Khuê – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Khuê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Khuê Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Khuê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Khuê Hán tự 诸葛珪 Tự Quân Cống Hán tự 君贡 Sinh-Mất ?-187 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Lượng – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Lượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Lượng Hán tự 諸葛亮 Tự Khổng Minh Hán tự 孔明 Sinh-Mất 181-234 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Phàn – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Phàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Phàn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Phàn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Phàn Hán tự 诸葛攀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Quân – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Quân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Quân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Quân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Quân Hán tự 諸葛均 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 189-264 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính trị … Xem thêm