Mã Nhật Đê – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Nhật Đê Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Nhật Đê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Nhật Đê Hán tự 馬日磾 Tự Thúc Ông Hán tự 翁叔 Sinh-Mất ?-194 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính … Xem thêm

Gia Cát Xước – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Xước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Xước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Xước Hán tự 诸葛绰 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Quân – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Quân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Quân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Quân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Quân Hán tự 諸葛均 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 189-264 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính trị … Xem thêm

Gia Cát Thượng – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Thượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Thượng Hán tự 諸葛尚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 245-263 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Tịnh – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Tịnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Tịnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Tịnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Tịnh Hán tự 諸葛靚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Chính trị … Xem thêm

Gia Cát Tủng – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Tủng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Tủng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Tủng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Tủng Hán tự 诸葛竦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Tự – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Tự Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Tự trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Tự Hán tự 諸葛緒 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Gia Cát Dung – Thông tin chi tiết nhân vật Gia Cát Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Gia Cát Dung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Gia Cát Dung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Gia Cát Dung Hán tự 諸葛融 Tự Thúc Trưởng Hán tự 叔長 Sinh-Mất ?-253 Nguyên Quán Nghi Nam, Sơn Đông Vai trò Tướng … Xem thêm