Trương Tồn – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tồn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tồn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tồn Hán tự 張存 Tự Xử Nhân Hán tự 處仁 Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trương Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Cơ Hán tự 張机 Tự Trọng Cảnh Hán tự 仲景 Sinh-Mất 150-219 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thầy … Xem thêm

Trương Dịch – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Dịch Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Dịch Hán tự 張懌 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trần Tế – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Tế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Tế Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Tế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Tế Hán tự 陳濟 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò – Thế lực Thục Hán … Xem thêm

Trần Chấn – Thông tin chi tiết nhân vật Trần Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trần Chấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trần Chấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trần Chấn Hán tự 陳震 Tự Hiếu Khởi Hán tự 孝起 Sinh-Mất ?-235 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Sư Nghi Quan – Thông tin chi tiết nhân vật Sư Nghi Quan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sư Nghi Quan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sư Nghi Quan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sư Nghi Quan Hán tự 师宜官 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị … Xem thêm

Quách Thăng – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Thăng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Thăng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Thăng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Thăng Hán tự 郭胜 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Hoạn quan Thế lực Đông … Xem thêm

Quách Du Chi – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Du Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Du Chi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Du Chi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Du Chi Hán tự 郭攸之 Tự Diễn Trường Hán tự 演長 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính … Xem thêm