Vương Sơn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Sơn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Sơn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Sơn Hán tự 王山 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vương Liên – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Liên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Liên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Liên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Liên Hán tự 王連 Tự Văn Nghi Hán tự 文儀 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Văn Sính – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Sính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Sính Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Sính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Sính Hán tự 文聘 Tự Trọng Nghiệp Hán tự 仲業 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Văn Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Vũ Hán tự 文武 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Văn Đại – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Đại Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Đại Hán tự 文岱 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Văn Hậu – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Hậu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Hậu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Hậu Hán tự 文厚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Văn Hưu – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Hưu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Hưu Hán tự 文休 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Trương Tiện – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tiện Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tiện Hán tự 張羡 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-200 Nguyên Quán Nam Dương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm