Trương Tùng – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Tùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Tùng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Tùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Tùng Hán tự 張松 Tự Vĩnh Niên Hán tự 永年 Sinh-Mất ?-213 Nguyên Quán Thành Đô, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tôn Càn – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Càn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Càn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Càn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Càn Hán tự 孫乾 Tự Công Hựu Hán tự 公祐 Sinh-Mất ?-214 Nguyên Quán Duy Phường, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tần Nghị – Thông tin chi tiết nhân vật Tần Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tần Nghị Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tần Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tần Nghị Hán tự 秦谊 Tự Nghi Lộc Hán tự 宜祿 Sinh-Mất ?-199/200 Nguyên Quán Hãn Châu, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Quan Bình – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Bình Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Bình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Bình Hán tự 關平 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-220 Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Lưu … Xem thêm

Quan Vũ – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Vũ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Vũ Hán tự 關羽 Tự Vân Trường Hán tự 雲長 Sinh-Mất ?-219 Nguyên Quán Vận Thành, Sơn Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Pháp Chính – Thông tin chi tiết nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Pháp Chính Sau đây là một số thông tin về nhân vật Pháp Chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Pháp Chính Hán tự 法正 Tự Hiếu Trực Hán tự 孝直 Sinh-Mất 176-220 Nguyên Quán Huyện My, Thiểm Tây Vai trò Chính trị gia Tướng … Xem thêm