Vương Kiến – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Kiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Kiến Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Kiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Kiến Hán tự 王建 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-238 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Liêu Đông Công … Xem thêm

Ti Diễn – Thông tin chi tiết nhân vật Ti Diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ti Diễn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ti Diễn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ti Diễn Hán tự 卑衍 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Liêu Đông Công Tôn … Xem thêm

Quách Hân – Thông tin chi tiết nhân vật Quách Hân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quách Hân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quách Hân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quách Hân Hán tự 郭昕 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Liêu Đông Công … Xem thêm

Luân Trực – Thông tin chi tiết nhân vật Luân Trực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Luân Trực Sau đây là một số thông tin về nhân vật Luân Trực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Luân Trực Hán tự 倫直 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-238 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Liêu Đông Công … Xem thêm

Liễu Nghị – Thông tin chi tiết nhân vật Liễu Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Liễu Nghị Sau đây là một số thông tin về nhân vật Liễu Nghị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Liễu Nghị Hán tự 柳毅 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Liêu Đông Công Tôn … Xem thêm

Hàn Khởi – Thông tin chi tiết nhân vật Hàn Khởi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hàn Khởi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hàn Khởi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hàn Khởi Hán tự 韓起 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Liêu Đông Công Tôn … Xem thêm

Hàn Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Hàn Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Hàn Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Hàn Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Hàn Trung Hán tự 韓忠 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Liêu Đông Công … Xem thêm

Công Tôn Khang – Thông tin chi tiết nhân vật Công Tôn Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Công Tôn Khang Sau đây là một số thông tin về nhân vật Công Tôn Khang trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Công Tôn Khang Hán tự 公孫康 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Liêu Dương, Liêu Ninh Vai trò Lãnh chúa … Xem thêm