Vương Đạm – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Đạm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Đạm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Đạm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Đạm Hán tự 王澹 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Trình Kỳ – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Kỳ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Kỳ Hán tự 程畿 Tự Quý Nhiên Hán tự 季然 Sinh-Mất ?-222 Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Tướng lĩnh Chính trị … Xem thêm

Trình Kỳ – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Kỳ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Kỳ Hán tự 程祈 Tự Công Hoằng Hán tự 公弘 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Trình Úc – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Úc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Úc Hán tự 程郁 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Tiều Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Tiều Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiều Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiều Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiều Hi Hán tự 譙熙 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò – Thế lực Thục Hán … Xem thêm

Tiều Hiền – Thông tin chi tiết nhân vật Tiều Hiền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiều Hiền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiều Hiền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiều Hiền Hán tự 譙賢 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò – Thế lực Thục Hán … Xem thêm

Tiều Chu – Thông tin chi tiết nhân vật Tiều Chu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiều Chu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiều Chu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiều Chu Hán tự 谯周 Tự Doãn Nam Hán tự 允南 Sinh-Mất 201-207 Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Tiều Đồng – Thông tin chi tiết nhân vật Tiều Đồng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tiều Đồng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tiều Đồng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tiều Đồng Hán tự 譙同 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Lãng Trung, Tứ Xuyên Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm