Vương Trung – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Trung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Trung Hán tự 王忠 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào Ngụy Cựu … Xem thêm

Sĩ Tôn Manh – Thông tin chi tiết nhân vật Sĩ Tôn Manh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sĩ Tôn Manh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sĩ Tôn Manh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sĩ Tôn Manh Hán tự 士孙萌 Tự Văn Thủy Hán tự 文始 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Chính … Xem thêm

Sĩ Tôn Thụy – Thông tin chi tiết nhân vật Sĩ Tôn Thụy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Sĩ Tôn Thụy Sau đây là một số thông tin về nhân vật Sĩ Tôn Thụy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Sĩ Tôn Thụy Hán tự 士孫瑞 Tự Quân Vinh Hán tự 君荣 Sinh-Mất 129-195 Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Chính … Xem thêm

Mã Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Thừa Hán tự 馬承 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Thục … Xem thêm

Mã vương phi – Thông tin chi tiết nhân vật Mã vương phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã vương phi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã vương phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã vương phi Hán tự 馬氏 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Vương phi … Xem thêm

Mã Thiết – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Thiết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Thiết Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Thiết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Thiết Hán tự 馬鐵 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-211 Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Quân … Xem thêm

Mã Thu – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Thu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Thu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Thu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Thu Hán tự 馬秋 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-215 Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò – Thế lực Trương Lỗ … Xem thêm

Mã Đại – Thông tin chi tiết nhân vật Mã Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Mã Đại Sau đây là một số thông tin về nhân vật Mã Đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Mã Đại Hán tự 馬岱 Tự Bá Chiêm Hán tự 伯瞻 Sinh-Mất 180-255 Nguyên Quán Hưng Bình, Thiểm Tây Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm