Tôn Bá – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Bá trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Bá Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Bá trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Bá Hán tự 孫霸 Tự Tử Uy Hán tự 子威 Sinh-Mất ?-250 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Hoàng tộc Thế lực … Xem thêm

Tào Xung – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Xung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Xung Hán tự 曹沖 Tự Thương Thư Hán tự 倉舒 Sinh-Mất 196-208 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực … Xem thêm

Tào Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thừa Hán tự 曹乘 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm

Tào Thước – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thước Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thước trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thước Hán tự 曹铄 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm

Tào Thượng – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thượng Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thượng Hán tự 曹上 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm

Tào Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Tuân Hán tự 曹詢 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 231-244 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm

Tào Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Tuấn Hán tự 曹峻 Tự Tử An Hán tự 子安 Sinh-Mất ?-259 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực … Xem thêm

Tào Ung – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Ung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Ung Hán tự 曹邕 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-229 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực Tào … Xem thêm