Lưu Toản – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Toản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Toản Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Toản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Toản Hán tự 劉瓚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Tông – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tông Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tông Hán tự 劉琮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-262 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tuân Hán tự 劉恂 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Tuyền – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tuyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tuyền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tuyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tuyền Hán tự 刘璿 Tự Văn Hành Hán tự 文衡 Sinh-Mất 224-264 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực … Xem thêm

Lưu Vĩnh – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Vĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Vĩnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Vĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Vĩnh Hán tự 刘永 Tự Công Thọ Hán tự 公壽 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực … Xem thêm

Lưu Tập – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Tập trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Tập Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Tập trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Tập Hán tự 劉輯 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Thầm – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Thầm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Thầm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Thầm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Thầm Hán tự 劉諶 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-263 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm

Lưu Thừa – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Thừa Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Thừa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Thừa Hán tự 劉承 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng thất Thế lực Thục … Xem thêm