Tư Mã Viêm – Thông tin chi tiết nhân vật Tư Mã Viêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tư Mã Viêm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tư Mã Viêm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tư Mã Viêm Hán tự 司馬炎 Tự An Thế Hán tự 安世 Sinh-Mất 236-290 Nguyên Quán Ôn huyện, Hà Nam Vai trò Hoàng … Xem thêm

Tôn Quyền – Thông tin chi tiết nhân vật Tôn Quyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tôn Quyền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tôn Quyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tôn Quyền Hán tự 孫權 Tự Trọng Mưu Hán tự 仲謀 Sinh-Mất 182-252 Nguyên Quán Phú Dương, Chiết Giang Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Tào Phi – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Phi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Phi Hán tự 曹丕 Tự Tử Hoàn Hán tự 子桓 Sinh-Mất 187-226 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Tào Phương – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Phương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Phương Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Phương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Phương Hán tự 曹芳 Tự Lan Khanh Hán tự 蘭卿 Sinh-Mất 231-274 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Tào Mao – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Mao trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Mao Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Mao trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Mao Hán tự 曹髦 Tự Ngạn Sĩ Hán tự 彥士 Sinh-Mất 241-260 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Tào Duệ – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Duệ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Duệ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Duệ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Duệ Hán tự 曹叡 Tự Nguyên Trọng Hán tự 元仲 Sinh-Mất 205-239 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Tào Hoán – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Hoán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Hoán Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Hoán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Hoán Hán tự 曹奐 Tự Cảnh Minh Hán tự 景明 Sinh-Mất 246-302 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm

Lưu Thiện – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Thiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Thiện Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Thiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Thiện Hán tự 劉禪 Tự Công Tự Hán tự 劉禪 Sinh-Mất 207-271 Nguyên Quán Trác Châu, Hà Bắc Vai trò Hoàng đế Thế lực … Xem thêm