Viên Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Thiệu Hán tự 袁紹 Tự Bản Sơ Hán tự 本初 Sinh-Mất ?-202 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên Đàm – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Đàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Đàm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Đàm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Đàm Hán tự 袁譚 Tự Hiển Tư Hán tự 顯思 Sinh-Mất ?-205 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên Hi – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Hi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Hi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Hi Hán tự 審熙 Tự Hiển Dịch Hán tự 顯奕 Sinh-Mất ?-207 Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Lãnh … Xem thêm

Viên Mãi – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Mãi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Mãi Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Mãi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Mãi Hán tự 袁買 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Ưng Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Ưng Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Ưng Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Ưng Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Ưng Thiệu Hán tự 應劭 Tự Trọng Viện Hán tự 仲瑗 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nhữ Nam, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Nhà … Xem thêm

Tưởng Kỳ – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Kỳ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Kỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Kỳ Hán tự 蔣奇 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Hà Bắc Viên Gia … Xem thêm

Tưởng Nghĩa Cừ – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Nghĩa Cừ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Nghĩa Cừ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Nghĩa Cừ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Nghĩa Cừ Hán tự 蔣義渠 Tự Nghĩa Cừ Hán tự 義渠 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tuân Kham – Thông tin chi tiết nhân vật Tuân Kham trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tuân Kham Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tuân Kham trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tuân Kham Hán tự 荀諶 Tự Hữu Nhược Hán tự 友若 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hứa Xương, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm