Chuyên mục
Nhân Vật

Xa Dục – Thông tin chi tiết nhân vật Xa Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xa Dục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xa Dục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xa Dục Hán tự 车育 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán An Hương, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Xa Tuấn – Thông tin chi tiết nhân vật Xa Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Xa Tuấn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Xa Tuấn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Xa Tuấn Hán tự 车浚 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-276 Nguyên Quán An Hương, Hồ Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vu Thuyên – Thông tin chi tiết nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vu Thuyên Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vu Thuyên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vu Thuyên Hán tự 于詮 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-258 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Ngô Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phi tần […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Viên phu nhân – Thông tin chi tiết nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên phu nhân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên phu nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên phu nhân Hán tự 袁夫人 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Phu nhân […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vi Chiêu (Vi Diệu) – Thông tin chi tiết nhân vật Vi Chiêu (Vi Diệu) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vi Chiêu (Vi Diệu) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vi Chiêu (Vi Diệu) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vi Chiêu (Vi Diệu) Hán tự 韋昭 (韦曜) Tự Hoằng Tự Hán tự 弘嗣 Sinh-Mất 201-273 Nguyên Quán Đơn Dương, Giang […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Viên Diệu – Thông tin chi tiết nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Viên Diệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Viên Diệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Viên Diệu Hán tự 袁耀 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thương Thủy, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vệ Ôn – Thông tin chi tiết nhân vật Vệ Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vệ Ôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vệ Ôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vệ Ôn Hán tự 卫温 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-231 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông Ngô Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Vạn Úc – Thông tin chi tiết nhân vật Vạn Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vạn Úc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vạn Úc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vạn Úc Hán tự 萬彧 Tự Văn Bân Hán tự 文彬 Sinh-Mất ?-272/272 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Đông Ngô […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Văn Khâm – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Khâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Khâm Hán tự 文欽 Tự Trọng Nhã Hán tự 仲若 Sinh-Mất ?-257 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tưởng Nhất – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Nhất Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Nhất Hán tự 蒋壹 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-222 Nguyên Quán Huyện Thọ, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Tưởng Hưu – Thông tin chi tiết nhân vật Tưởng Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tưởng Hưu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tưởng Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tưởng Hưu Hán tự 蒋休 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Huyện Thọ, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Đông […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Từ Chỉnh – Thông tin chi tiết nhân vật Từ Chỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Từ Chỉnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Từ Chỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Từ Chỉnh Hán tự 徐整 Tự Hán tự Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Vai trò Chính trị gia Nhà văn Thế lực Đông Ngô Cựu chủ […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Thuần – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Thuần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Thuần Hán tự 張純 Tự Nguyên Cơ Hán tự 元基 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Hoành – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Hoành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Hoành Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Hoành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Hoành Hán tự 張紘 Tự Tử Cương Hán tự 子綱 Sinh-Mất 153-212 Nguyên Quán Dương Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Hưu – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Hưu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Hưu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Hưu Hán tự 張休 Tự Thúc Tự Hán tự 叔嗣 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Từ Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trương Đôn – Thông tin chi tiết nhân vật Trương Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trương Đôn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trương Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trương Đôn Hán tự 張敦 Tự Thúc Phương Hán tự 叔方 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Tô Châu, Giang Tô Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trình Bỉnh – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Bỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Bỉnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Bỉnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Bỉnh Hán tự 程秉 Tự Đức Xu Hán tự 德樞 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Nhữ Nam, Hà Nam Vai trò Chính trị gia Thế […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trình Tư – Thông tin chi tiết nhân vật Trình Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trình Tư Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trình Tư trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trình Tư Hán tự 程咨 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Phong Nhuận, Hà Bắc Vai trò Chính trị gia Thế lực […]

Chuyên mục
Nhân Vật

Trịnh Ẩu – Thông tin chi tiết nhân vật Trịnh Ẩu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trịnh Ẩu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trịnh Ẩu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trịnh Ẩu Hán tự 鄭嫗 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Hồ Châu, Chiết Giang Vai trò Thầy tướng Thế lực Đông […]