Vương Uẩn – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Uẩn Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Uẩn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Uẩn Hán tự 王恽 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm

Vương Tuân – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Tuân Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Tuân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Tuân Hán tự 王恂 Tự Lương Phu Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Túc – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Túc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Túc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Túc Hán tự 王肅 Tự Tử Ung Hán tự 子雍 Sinh-Mất 195-256 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Nguyên Cơ – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Nguyên Cơ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Nguyên Cơ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Nguyên Cơ Hán tự 王元姬 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 217-268 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Phu nhân … Xem thêm

Vương Lãng (Vương Nghiêm) – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Lãng (Vương Nghiêm) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Lãng (Vương Nghiêm) Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Lãng (Vương Nghiêm) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Lãng (Vương Nghiêm) Hán tự 王朗 (王嚴) Tự Cảnh Hưng Hán tự 景興 Sinh-Mất ?-228 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn … Xem thêm

Vương Khải – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Khải Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Khải Hán tự 王愷 Tự Quân Phu Hán tự 君夫 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Vương Kiền – Thông tin chi tiết nhân vật Vương Kiền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Vương Kiền Sau đây là một số thông tin về nhân vật Vương Kiền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Vương Kiền Hán tự 王虔 Tự Cung Tổ Hán tự 恭祖 Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Chính trị gia Thế … Xem thêm

Lưu Ngu – Thông tin chi tiết nhân vật Lưu Ngu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Lưu Ngu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Lưu Ngu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Lưu Ngu Hán tự 劉虞 Tự Bá An Hán tự 伯安 Sinh-Mất ?-193 Nguyên Quán Đàm Thành, Sơn Đông Vai trò Lãnh chúa Chính trị … Xem thêm