Trâu Đan – Thông tin chi tiết nhân vật Trâu Đan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Trâu Đan Sau đây là một số thông tin về nhân vật Trâu Đan trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Trâu Đan Hán tự 鄒丹 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Công Tôn Toản Cựu … Xem thêm

Thiện Kinh – Thông tin chi tiết nhân vật Thiện Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Thiện Kinh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Thiện Kinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Thiện Kinh Hán tự 單經 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Công Tôn Toản Cựu … Xem thêm

Quý Ung – Thông tin chi tiết nhân vật Quý Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quý Ung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quý Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quý Ung Hán tự 季雍 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thanh Hà, Hà Bắc Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Công … Xem thêm

Quan Tĩnh – Thông tin chi tiết nhân vật Quan Tĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Quan Tĩnh Sau đây là một số thông tin về nhân vật Quan Tĩnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Quan Tĩnh Hán tự 關靖 Tự – Hán tự – Sinh-Mất 158-199 Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực Công Tôn Toản … Xem thêm

Nghiêm Cương – Thông tin chi tiết nhân vật Nghiêm Cương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Nghiêm Cương Sau đây là một số thông tin về nhân vật Nghiêm Cương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Nghiêm Cương Hán tự 嚴綱 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-192 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Công Tôn Toản Cựu … Xem thêm

Điền Khải – Thông tin chi tiết nhân vật Điền Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Điền Khải Sau đây là một số thông tin về nhân vật Điền Khải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Điền Khải Hán tự 田楷 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-199 Nguyên Quán – Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Công Tôn Toản Cựu … Xem thêm

Công Tôn Việt – Thông tin chi tiết nhân vật Công Tôn Việt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Công Tôn Việt Sau đây là một số thông tin về nhân vật Công Tôn Việt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Công Tôn Việt Hán tự 公孙越 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Thiên An, Hà Bắc Vai trò Tướng lĩnh … Xem thêm

Công Tôn Kỷ – Thông tin chi tiết nhân vật Công Tôn Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Công Tôn Kỷ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Công Tôn Kỷ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Công Tôn Kỷ Hán tự 公孙纪 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán – Vai trò Chính trị gia Thế lực … Xem thêm