Văn Tắc – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Tắc Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Tắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Tắc Hán tự 文稷 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-? Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Văn Thục – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Thục Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Thục Hán tự 文俶) Tự Thứ Khiên Hán tự 次騫 Sinh-Mất ?-291 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Văn Hổ – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Hổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Hổ Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Hổ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Hổ Hán tự 文鴦 Tự – Hán tự – Sinh-Mất ?-291 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực Tào … Xem thêm

Văn Khâm – Thông tin chi tiết nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Văn Khâm Sau đây là một số thông tin về nhân vật Văn Khâm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Văn Khâm Hán tự 文欽 Tự Trọng Nhã Hán tự 仲若 Sinh-Mất ?-257 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tào Xung – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Xung Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Xung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Xung Hán tự 曹沖 Tự Thương Thư Hán tự 倉舒 Sinh-Mất 196-208 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Hoàng tộc Thế lực … Xem thêm

Tào Thiệu – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thiệu Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thiệu Hán tự 曹邵 Tự Bá Nam Hán tự 伯南 Sinh-Mất ?-190 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm

Tào Thuần – Thông tin chi tiết nhân vật Tào Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Giới thiệu về Tào Thuần Sau đây là một số thông tin về nhân vật Tào Thuần trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được Tạp chí Tam Quốc(Tamquocvidieu.vn) tổng hợp. Tên Tào Thuần Hán tự 曹純 Tự Tử Hòa Hán tự 子和 Sinh-Mất ?-210 Nguyên Quán Bạc Châu, An Huy Vai trò Tướng lĩnh Thế lực … Xem thêm