Tam Quốc Vi Diệu
Tam Quốc Vi Diệu - Quần Hùng Trục Lộc

Tam Quốc Vi Diệu - Quần Hùng Trục Lộc

Quần hùng tề tựu, tranh đoạt thiên hạ, kẻ nào có tiên cơ sẽ giành được nhiều tài nguyên. Quần Hùng Trục Lộc chính là nơi người chơi có tích lũy thêm các vật phẩm đó.